Návštěvní řád Holi Open Air Festival 2019

· Holi Open Air Festival se koná dne 3.8.2019, Střelecký ostrov, Praha 1, a to v pořadatelem vymezených prostorách (dále jen „areál“).

· Pořadatelem akce „Holi Open Air Festivalu“ (dále jen „festival“) jsou společnosti Holi Česko spol. s r.o. se sídlem Bělohorská 185/163, Břevnov, 169 00 Praha 6, identifikační číslo: 046 48 587, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka C 250824 (dále jen „pořadatel“) a Holi Production s r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 081 84 933, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka C 314389

· Návštěvníkem festivalu (dále jen „návštěvník“) může být pouze osoba s platnou vstupenkou, a dále držitel novinářské akreditace nebo jiné pozvánky vydané pořadatelem.

· Návštěvníkem může být pouze osoba starší 15 let. Osobě mladší 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákon. zástupce. Za nezletilé osoby nese plnou odpovědnost jejich zákon. zástupce.

· V areálu bude vymezena gastronomická zóna a oficiální stánek pořadatele s prodejem barevného prášku a festivalových předmětů.

· Každý návštěvník obdrží identifikační náramek, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje v jeho prostorách vstupenku nebo jiné povolení ke vstupu dle bodu 3.

· Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je mezi návštěvníkem a pořadatelem uzavřena smlouva o účasti na festivalu Holi Open Air Praha. Touto smlouvou se návštěvník zavazuje dodržet podmínky uvedené v tomto návštěvním řádu.

· Opuštěním pořadatelem vymezeného prostoru konání kulturní akce pozbývá vstupenka (identifikační náramek) platnosti.

Pro návštěvníka je přísně zakázáno

· Vnášet do areálu předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, zbraně či útočné předměty jakéhokoliv druhu, pyrotechnické prostředky (např. střelné zbraně, boxery, nože, dýmovnice, petardy, slunečníky s ostrými konci) a dále láhve či jiné nádoby naplněné tekutinou,

· používat jiný barevný prášek než oficiálně distribuovaným pořadatelem,

· vnášet do areálu vlastní nápoje a potraviny; požívat lze pouze nápoje a potraviny tam zakoupené,

· vnášet či požívat jakýkoliv druh drog nebo psychotropních a omamných látek,

· vstupovat do prostor, kterou nejsou pořadatelem pro vstup jasně vymezeny, šplhat na stromy, budovy, střechy, ploty apod.,

· vstupovat se psy nebo jinými zvířaty,

· nabízet prodej, provozovat reklamu či prezentace (např. rozdávat letáky, reklamní předměty, vylepovat plakáty atd.) a jakékoliv jiné obchodní aktivity nesouvisející s festivalem, a to bez předchozího písemného souhlasu pořadatele,

· pořizovat zvukové a obrazové záznamy pro jiné než soukromé účely bez předchozího písemného souhlasu pořadatele,

· rozdělávat otevřené ohně, svým chováním ohrožovat bezpečnost, zdravotní nezávadnost (bezinfekčnost) nebo jakkoli jinak bránit řádnému průběhu festivalu.

Návštěvník je povinen

· Nosit identifikační náramek na viditelném místě a prokazovat se jím při každém vstupu do areálu,

· na výzvu pořadatele nebo ochranné služby předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), zpřístupnit obsah příručních zavazadel nebo podstoupit osobní prohlídku v nezbytném rozsahu za účelem kontroly splnění podmínek dle tohoto řádu,

· udržovat pořádek a čistotu (pro očištění od barevného prášku lze využít pořadatelem určených prostor a prostředků),

· chovat se slušně a nekonfliktně k ostatním návštěvníkům a účastníkům festivalu,

· dodržovat podmínky účasti na festivalu dané tímto řádem, a dále řídit se pokyny pořadatele, ochranné služby a veřejných orgánů,

· dodržovat právní předpisy České republiky.

Návštěvník

· odpovídá za škodu, kterou způsobí pořadateli nebo třetím osobám,

· se festivalu účastní výlučně na vlastní odpovědnost,

· bere na vědomí, že sejmutím nebo jiným porušením identifikačního náramku ztrácí nárok vstupu či dalšího setrvání na festivalu a ochranná služba je oprávněna ho z areálu festivalu vykázat. V takovém případě nemá návštěvník právo na vrácení ceny ze vstupného,

· bere na vědomí, že důležitým prvkem festivalu je barevný prášek, který je vyhazován do vzduchu a dopadá na povrch těla, oblečení a předměty návštěvníků; v tom smyslu bere návštěvník na vědomí, že tomuto prvku musí věnovat zvýšenou pozornost a přizpůsobit ochranu svých věcí (elektronické zařízení, oblečení) a zdravotního stavu.

· se seznámil s doporučeními pořadatele, uvedených na stránkách www.holiopenair.cz v sekci „Doporučení“

· Návštěvníkům se zejména doporučuje:

o nosit ochranné prostředky očí, pokožky a hlavy,

o sejmout kontaktní čočky (ochrana před podrážděním očí)

o nosit bílé a prosté oblečení (zdůraznění barev, ochrana drahých tkanin)

o prášek nepolykat, nevdechovat ani jinak neaplikovat

o zacházet s práškem krajně opatrně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům

Pořadatel je oprávněn

· sám nebo prostřednictvím ochranné služby dávat nezbytné pokyny návštěvníkům za účelem zachování řádného průběhu festivalu, bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku,

· sám nebo prostřednictvím ochranné služby odepřít vstup návštěvníkům, kteří porušili podmínky stanovené tímto řádem, popřípadě takové návštěvníky vykázat z místa konání festivalu, v takovém případě návštěvníkovi nevzniká nárok na vrácení ceny vstupného,

· sám nebo prostřednictvím ochranné služby odepřít vstup osobám na základě právních předpisů ČR (zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, apod.),

· V případě nepředvídatelných mimořádných okolností jako jsou přírodní vlivy, povětrnostní podmínky, nebo by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví či život návštěvníků, které nebylo možno při uzavírání smluvního vztahu předvídat, je pořadatel oprávněn přerušit nebo úplně zrušit akci, a to bez nároku na vrácení vstupného. Změny v programu jsou vyhrazeny.

· měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tento řád.

Závěrečná ustanovení

· Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že obrazové a zvukové záznamy s jeho osobou, pořízené na festivalu nebo v souvislosti s ním, je pořadatel oprávněn uschovat a dále zpracovávat, a to pro bezpečnostní a marketingové účely související s prezentací festivalů pořadatele. V takovém případě návštěvníkovi nevzniká nárok na peněžitou odměnu či náhradu.

· V případě dalších dotazů a připomínek se může návštěvník obrátit na pořadatele prostřednictvím emailu na: info@holiopenair.cz,

· Návštěvník souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem dle zákona č. 101/2000 Sb., a to výhradně pro statistické účely a vnitřní potřebu pořadatele, maximálně na dobu 5 (pěti) let. Pořadatel se zavazuje, že tyto osobní údaje nepřevede ani jinak nezpřístupní třetím osobám.

V Praze dne 3.8.2019