Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.eshop.holiopenair.cz (dále „Obchodní podmínky“) provozovaného společností Holi Production s r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 081 84 933, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka C 314389 (dále jen „Prodávající) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy. Prodávající je neplátce DPH. Kupující nákupem vstupenky vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami.

1.2 Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

1.3 Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit v elektronické podobě prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

1.4 Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.5 Prodávající je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo prodávající na vědomí.

1.6 Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku).

Nákup vstupenek

2.1 Prodej vstupenek je realizován prostřednictvím internetového obchodu www.eshop.holiopenair.cz, který nabízí vstupenky formou tzv. E-Ticketu. E-Ticket je vstupenka, která má elektronickou podobu. Její platnost je dána vygenerováním unikátních ochranných prvků, kterými se majitel vstupenky prokáže pořadateli akce u vstupu. Na základě platnosti a shodě těchto údajů bude vpuštěn na akci. Vstupenky je možné zakoupit pouze prostřednictvím on-line platby.

2.2 S cenami vstupenek se lze seznámit na webových stránkách Prodávajícího na adrese www.eshop.holiopenair.cz. Jsou zde rovněž definovány jednotlivé druhy vstupenek. Kupující je při nákupu vstupenek povinen platební podmínky dodržovat.

2.3 Vstupenka má formu tzv. E-ticketu. Tato vstupenka je po zaplacení zaslána na e-mail, který Kupující zadal při objednávce vstupenky. Doporučujeme vstupenky tisknout pouze v jedné kopii, jen takto předejdete jejich zneužití.

2.4 Kupující po provedení platby obdrží prostřednictvím SMS zprávy informaci o vstupence. Tato informace je zaslána na telefonní číslo, které Kupující zadal při objednávce vstupenky.

2.5 Vstupenka obsahuje unikátní ochranné prvky a také jméno a příjmení Kupujícího, které může sloužit k identifikaci a umožnění vstupu dané osoby pořadatelem na akci.

Reklamační řád

3.1 Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

3.2 Zakoupená vstupenka (E-Ticket) se nevyměnuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

3.3 Prodávající nenese odpovědnost za vstupenky zakoupené mimo internetový obchod na adrese www.eshop.holiopenair.cz. Vstupné za takto zakoupenou vstupenku nebude ze strany Prodávajícího refundováno.

3.4 V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, a to před samotným termínem konáním Akce, bude zákazník, který Prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e-mail, adresa, telefon, apod.) prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že akce je zrušena. Prodávající nenese vůči zákazníkovi žádnou odpovědnost, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním. Dojde-li ze strany pořadatele k výše uvedenému úplnému zrušení Akce před samotným termínem konání Akce, bude Prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše ceny Zákazníkem zakoupené vstupenky. Platí pouze v případě, že pořadatelem je Prodávající.

3.5 V případě nepředvídatelných mimořádných okolností jako jsou přírodní vlivy, povětrnostní podmínky, nebo by byla jinak ohrožena zejména bezpečnost, zdraví či život návštěvníků, které nebylo možno při uzavírání smluvního vztahu předvídat, je pořadatel oprávněn přerušit nebo úplně zrušit akci, a to bez nároku na vrácení vstupného.

Závěrečná ustanovení

4.1 Prodávající shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne kupující (i potencionální) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek na adrese www.eshop.holiopenair.cz. Prodávající je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, za základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Prodávající osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů

informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Kupující dává souhlasem s obchodními podmínkami souhlas, že všechny zadané údaje, které uvedl při nákupu vstupenky, mohou být využity k marketingovým účelům Prodávajícího.

4.2 Kupující je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracování svých údajů pro marketingové účely a to písemně. Prodávající je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely. Nesouhlas lze vyslovit prostřednictvím emailové adresy: vstupenky@holiopenair.cz.

4.3 Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

4.4 Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

4.6 V případě jakýkoli dotazů ohledně vstupenek kontaktujte Prodávajícího na e-mail adrese: vstupenky@holiopenair.cz

4.5 Obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné ke dni 1.ledna 2019.